Collect articles and handle references with a reference manager

**Detta blogginlägg finns också på svenska**

Linköping University Library offers introductions to EndNote and Zotero. These reference management programs serve the same purpose and have similar functions, but are different in design and layout. A reference manager simplifies the process with collecting documents and inserting them as references in word processor documents.

When using a reference manager, there is no need to make lists of documents found in databases and you won’t have to enter references to these documents manually in your texts. This saves time and simplifies the information seeking process.

To clarify, it is not primarily the documents themselves that are collected in a reference manager, but metadata, which is information about documents (such as title, author, publisher, year of publication etc.). A document in this context can be everything from a book and a scholarly article to a working paper, a conference paper, a book chapter, or a newspaper article.

Zotero versus EndNote

The Zotero software can be downloaded for free at the Zotero website. There, you can also download Zotero Collector, a tool for quick and easy download of documents from databases and websites. Zotero Collector is a plugin which is installed in your browser.

This feature is one of the advantages with Zotero compared to EndNote. The latter software has a similar plugin, but this will only help you find PDFs that are possible to download. If you use EndNote, you need to locate the metadata file connected to each document yourself. These are so called RIS files that can typically be found under “Export” or “Cite” in databases.

In contrast to Zotero, EndNote is a subscription-based software, but available at no cost for LiU students and staff via MinIT. A disadvantage with EndNote is that if you want to continue to use it after leaving LiU, you need to pay for a subscription yourself.

More functions

When it comes to additional functions, both EndNote and Zotero offer options to adapt and edit a wide range of reference styles, including the possibility to custom your own style. In both reference managers, you can share your document library with others, allowing group work and collaboration.

Both allow using cloud services, i.e. saving online documents and syncing them with files in your document library in the downloaded (desktop) version of the reference management program. Zotero can be used with Google Docs, which is not the case with EndNote.

A disadvantage with Zotero is that the freely available version has a limited storage capacity of 300 MB. But if there is no need to collect PDFs in Zotero, this will not be a problem. An alternative is to store your PDFs on your own computer or in a cloud service available to you.

Which one should I choose?

In your choice of reference manager, you need to consider the practical functions of the program, your options regarding access, and if it is necessary for you to use the same program as your collaborators. The academic writing process can be tricky and difficult to navigate, but with a reference manager it will be somewhat easier.

More information about EndNote, Zotero, and reference management:
Citation technique and styles

By: Niklas Ferdinand Carlsson, librarian, Campus Norrköping Library

Translated by: Peter Igelström

Samla artiklar och automatisera dina referenser med ett referenshanteringsprogram!

**This blog post in English**

EndNote och Zotero heter de referenshanteringsprogram som biblioteket erbjuder introduktion till. Dessa program har i grunden samma funktioner och syften, men de skiljer sig åt i utförandet. De stora förtjänsterna med båda är dels att de förenklar insamlandet av dokument och dels att de insamlade dokumenten sedan finns tillgängliga att infoga som referenser i det egna skrivarbetet.

Om man använder ett referenshanteringsprogram slipper man att manuellt notera dokument man hittar i databaser och man behöver inte för hand skriva in referenser i sina skrivarbeten. Detta spar mycket tid och förenklar hela informationssökningsprocessen.

För tydlighets skull skall sägas att det alltså inte är främst själva dokumenten i sig som samlas in, utan metadatan, det vill säga den information som varje dokument har belagts med (titel, upphovsperson, avsändare, utgivare, år med mera). Dokument i denna mening kan därmed vara alltifrån böcker, artiklar och rapporter till konferensbidrag, bokkapitel och dagstidningsartiklar.

Zotero kontra EndNote

Zotero är ett program som går att ladda ned gratis från Zoteros webbsida. Där hämtar man även verktyget Zotero Connector som möjliggör smidig nedladdning och insamling av dokument direkt från databaser eller webbsidor. Detta är en så kallat plugin som installeras i webbläsaren.

Denna funktion utgör en stor fördel med Zotero jämfört med EndNote, som i sin tur har en liknande plugin men som endast hjälper till att hitta PDF-filer som eventuellt finns tillgängliga att ladda ned. I EndNote behöver man annars vara på konstant utkik efter databasernas färdiggjorda metadatafiler som finns i anslutning till varje dokument. Dessa är oftast så kallade RIS-filer och de hittas som regel under funktionsknapparna Exportera eller Citera i databaserna.

EndNote är, till skillnad från Zotero, ett köpeprogram som man som student/anställd på LiU har gratis tillgång till via MinIT. En given nackdel med detta är att om man vill fortsätta använda EndNote även efter att man lämnat LiU, så behöver man köpa programmet själv.

Fler funktioner

Vad gäller djupare funktioner så är båda programmen behjälpliga på många sätt vad gäller möjligheter till anpassning och båda ger tillgång till ett stort antal redigeringsbara referensstilar (och man kan till och med göra sina egna referensstilar). Man kan även dela sina dokumentbibliotek i båda programmen vilket möjliggör grupparbete och andra samarbeten.

Båda programmen ger också möjlighet att använda molnfunktioner, det vill säga att man kan spara dokument på webben som sedan synkas med dokumentbiblioteket i det nedladdade programmet (desktop). Zotero kan även användas i Google Docs, till skillnad från EndNote.

En nackdel med Zotero är att den öppna gratisversionen har en begränsad lagringskapacitet på 300 mb, men om man inte behöver samla på nedladdade PDF:er i Zotero (dessa kan sparas på den egna datorn eller i egen molntjänst) så är det inte ett stort problem.

Vilket program ska jag välja?

I ditt val av referenshanteringsprogram behöver du fundera på de praktiska funktionerna, på tillgängligheten och att du (om behovet finns) använder samma program som dina samarbetsparters. Den akademiska skrivprocessen kan vara snårig och svårnavigerad, men dessa två program gör sitt bästa för att göra allting enklare, smidigare och mer lättarbetat!

Mer information från LiUB om EndNote och Zotero samt referenshantering:

Referenshantering och referensstilar (liu.se)

Skrivet av Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek