Samla artiklar och automatisera dina referenser med ett referenshanteringsprogram!

**This blog post in English**

EndNote och Zotero heter de referenshanteringsprogram som biblioteket erbjuder introduktion till. Dessa program har i grunden samma funktioner och syften, men de skiljer sig åt i utförandet. De stora förtjänsterna med båda är dels att de förenklar insamlandet av dokument och dels att de insamlade dokumenten sedan finns tillgängliga att infoga som referenser i det egna skrivarbetet.

Om man använder ett referenshanteringsprogram slipper man att manuellt notera dokument man hittar i databaser och man behöver inte för hand skriva in referenser i sina skrivarbeten. Detta spar mycket tid och förenklar hela informationssökningsprocessen.

För tydlighets skull skall sägas att det alltså inte är främst själva dokumenten i sig som samlas in, utan metadatan, det vill säga den information som varje dokument har belagts med (titel, upphovsperson, avsändare, utgivare, år med mera). Dokument i denna mening kan därmed vara alltifrån böcker, artiklar och rapporter till konferensbidrag, bokkapitel och dagstidningsartiklar.

Zotero kontra EndNote

Zotero är ett program som går att ladda ned gratis från Zoteros webbsida. Där hämtar man även verktyget Zotero Connector som möjliggör smidig nedladdning och insamling av dokument direkt från databaser eller webbsidor. Detta är en så kallat plugin som installeras i webbläsaren.

Denna funktion utgör en stor fördel med Zotero jämfört med EndNote, som i sin tur har en liknande plugin men som endast hjälper till att hitta PDF-filer som eventuellt finns tillgängliga att ladda ned. I EndNote behöver man annars vara på konstant utkik efter databasernas färdiggjorda metadatafiler som finns i anslutning till varje dokument. Dessa är oftast så kallade RIS-filer och de hittas som regel under funktionsknapparna Exportera eller Citera i databaserna.

EndNote är, till skillnad från Zotero, ett köpeprogram som man som student/anställd på LiU har gratis tillgång till via MinIT. En given nackdel med detta är att om man vill fortsätta använda EndNote även efter att man lämnat LiU, så behöver man köpa programmet själv.

Fler funktioner

Vad gäller djupare funktioner så är båda programmen behjälpliga på många sätt vad gäller möjligheter till anpassning och båda ger tillgång till ett stort antal redigeringsbara referensstilar (och man kan till och med göra sina egna referensstilar). Man kan även dela sina dokumentbibliotek i båda programmen vilket möjliggör grupparbete och andra samarbeten.

Båda programmen ger också möjlighet att använda molnfunktioner, det vill säga att man kan spara dokument på webben som sedan synkas med dokumentbiblioteket i det nedladdade programmet (desktop). Zotero kan även användas i Google Docs, till skillnad från EndNote.

En nackdel med Zotero är att den öppna gratisversionen har en begränsad lagringskapacitet på 300 mb, men om man inte behöver samla på nedladdade PDF:er i Zotero (dessa kan sparas på den egna datorn eller i egen molntjänst) så är det inte ett stort problem.

Vilket program ska jag välja?

I ditt val av referenshanteringsprogram behöver du fundera på de praktiska funktionerna, på tillgängligheten och att du (om behovet finns) använder samma program som dina samarbetsparters. Den akademiska skrivprocessen kan vara snårig och svårnavigerad, men dessa två program gör sitt bästa för att göra allting enklare, smidigare och mer lättarbetat!

Mer information från LiUB om EndNote och Zotero samt referenshantering:

Referenshantering och referensstilar (liu.se)

Skrivet av Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

Artikel, bok eller någonting annat? Så tolkar du en referenslista

För att veta hur man ska hitta en källa utifrån en källhänvisning behöver man ha en grundläggande förståelse för hur referenser till olika typer av källor utformas. Här får du en vägledning i vilka nyckeluppgifter som det gäller att hålla koll på.

Exemplet nedan är ett utdrag ur en referenslista som skulle kunna vara hämtad från exempelvis en kursbok. Efter referenslistan följer ett antal kommentarer som förklarar vilken information som låter dig identifiera publikationstypen. Avslutningsvis får du några tips på var du kan söka efter olika typer av publikationer.

Observera att litteraturlistan inte är konsekvent utformad utan att de olika referenserna är skriva enligt olika referensstilar. När man sammanställer en litteraturlista ska man alltid göra det konsekvent enligt en specifik referensstil. Syftet här är dock att peka på den nyckelinformation som låter dig identifiera typ av publikation, exempelvis artikel eller bok, oavsett vilken referensstil som används.

References

Allwinkle, S., Cruickshank, P. (2011). Creating smart-er cities: an overview, Journal of Urban Technology 18(2), 1-16.
Batty, M. (2013), “Big data, smart cities and city planning,” Dialogues in Human Geography 3(3), 274-279.
Levy, John. Contemporary Urban Planning. 8th ed. New York: Prentice Hall, 2008.
McGovern, J., Ambler, S. W., Stevens, M. E., Linn, J., Sharan, V., & Jo, E. K. (2003). A practical guide to enterprise architecture. Prentice Hall PTR.
Nelson, Arthur C. “Toward a New Metropolis: The Opportunity to Rebuild America.” Metropolitan Policy Program Discussion Paper Series. Washington D. C.: Brookings Institution, December 2004.
Pleeter, Saul. “Methodologies of Economic Impact Analysis: An Overview.” In Economic Impact Analysis: Methodology and Applications, edited by Saul Pleeter, 7-31. Boston: Martinus Nijhoff, 1980.
Pogodzinski, J. M., and Tim Sass. “Measuring the Effects of Municipal Zoning Regulations: A Survey.” Urban Studies 28, no. 4 (1991): 597-621.
Tsolakis, N., & Anthopoulos, L. (2015). Eco-cities: An integrated system dynamics framework and a concise research taxonomy. Sustainable Cities and Society, 17, 1–14.

Hur identifierar man typ av publikation i referenslistan?

Artikel i tidskrift

Uppgifter som 18(2), 3(3) och 28, no. 4 i referenserna Allwinkle, S., Cruickshank, P. (2011), Batty, M. (2013) och Pogodzinski, J. M., and Tim Sass syftar på volym/årgång respektive nummer (issue), vilket avslöjar att det handlar om en artikel publicerad i en tidskrift.

Uppgiften 1-16 som avslutar referensen Allwinkle, S., Cruickshank, P. (2011) talar om på vilka sidor i det specifika tidskriftsnumret som artikeln kan hittas. Observera att artikelns titel alltid anges före tidskriftens. Enligt vissa referensstilar sätter man artikelns titel inom citattecken, vilket gäller i exemplet Batty, M. (2013).

Bok

Uppgifter som publiceringsort och förlag talar om att referensen syftar på en bok. I exemplet Levy, John är denna information New York respektive Prentice Hall. Uppgiften talar vidare om att det handlar om den 8:e upplagan (8th ed), som utkom år 2008.

Artikel/kapitel i bok

Referensen Pleeter, Saul är konsekvent med inledningen till en artikel (med titeln satt inom citattecken). Observera att referensen avslutas med utgivningsort och förlagsinformation, vilket talar om att artikeln har publicerats i en bok (en så kallad antologi med flera olika bidrag från olika författare, där en redaktör – i det här fallet har samma person som skrivit artikeln/kapitlet, Saul Pleeter – varit redaktör för antologin).

Andra publikationstyper

Det finns en rad olika publikationstyper utöver artiklar i tidskrifter och böcker, exempelvis konferensartiklar och rapporter. Om konferensartiklar publicerats har det ofta gjorts i så kallade ”proceedings” under konferensens namn. I litteraturlistan ovan är Nelson, Arthur C. ett exempel på en referens till en så kallad Discussion paper som finns publicerad i en serie med den typen av material.

Olika vetenskapliga publikationer, såsom artiklar och rapporter.

Så hittar du olika publikationstyper

Artiklar

För att hitta artiklar kan man använda databaser, såsom Scopus eller PubMed, eller bibliotekets söktjänst UniSearch. Om artikeln är fritt tillgänglig på nätet (”Open access”) går det förmodligen också att googla fram den i fulltext.

Böcker

För att hitta en bok och ta reda på var den finns behöver man i regel konsultera en bibliotekskatalog såsom Libris eller Linköpings universitetsbiblioteks söktjänst UniSearch.

För att kunna lokalisera en artikel som publicerats i en bok, exempelvis Pleeter, Saul ovan, behöver man i regel söka på bokens titel, Economic Impact Analysis: Methodology and Applications, i bibliotekets katalog. Om man söker på artikelns/kapitlets titel är risken stor att man inte hittar den i en bibliotekskatalog.

Andra publikationstyper

Publikationstyper som konferensartiklar, rapporter och liknande material kan publiceras både i tryckt format och online. Använd databaser, söktjänster såsom UniSearch, bibliotekskataloger eller sök på nätet för att hitta dem. Här får man helt enkelt prova sig fram.

Länkar

Databaser tillgängliga via biblioteket
UniSearch (sök artiklar)
UniSearch (sök böcker)
Libris
Mer om vetenskapliga publikationer

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie, Vallabiblioteket

Uppsatstider

**This blog post is also available in English**

Håller du på att skriva uppsats eller är du på väg att göra det? Undvik att köra fast – kolla in våra tips som hjälper dig i ditt uppsatsskrivande.

Via biblioteket hittar du mängder av användbara resurser när du ska skriva uppsats, till exempel böcker om akademiskt skrivande och om olika metoder som man kan använda i sin undersökning. Hur genomför man exempelvis kvalitativa intervjuer eller statistiska analyser?

Biblioteket kan också hjälpa till om du behöver hjälp med att citera, skriva referenser och försäkra dig om att du inte plagierat.

Böcker om forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande

Använd bibliotekets söktjänst UniSearch för att hitta böcker och artiklar. Här är några exempel på sökningar av böcker kring olika teman:

student campus norrköping
Biblioteket Campus Norrköping – Bild: Thor Balkhed

Intervjuteknik

Forskningsmetodik

Kvalitativ metod

Kvantitativ metod

Statistisk metod

Vetenskapligt skrivande

Citeringar, referenser och plagiering

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur man citerar och refererar korrekt samt veta hur man får använda någon annans bilder i sin uppsats. Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.

Du kan använda ett referenshanteringsprogram, exempelvis Zotero eller EndNote, för att underlätta hanteringen av referenser och skapandet av litteraturlistor. Läs mer på våra sidor på webben:

Referenshantering och referensstilar

Mer om att skriva och referera på Liunet student (inloggning med LiU-ID krävs)

Introduktion till APA

Word för uppsatsskrivande

Boka handledning

Kanske upplever du att du trots att du gjort grundliga sökningar eller läst på om att citera och referera inte hittar den information du behöver. I så fall finns möjligheten att som uppsatsskrivande student boka handledning i informationssökning. Du kan också boka en introduktion till Zotero eller EndNote.

Boka handledning

Publicera din uppsats

När du är klar med din uppsats ska den förhoppningsvis publiceras elektroniskt så att alla kan ta del av dina resultat. Det gör du själv via LiU E-press. Läs om hur du går till väga:

Publicera uppsats eller exjobb

Lycka till med ditt skrivande och kontakta oss om du har frågor!

E-post: biblioteket@liu.se

Skrivet av: Peter Igelström, bibliotekarie, Vallabiblioteket

Are you writing an essay?

**Detta blogginlägg på svenska**

Are you writing an essay/student thesis or are about to? Here are some tips on library resources that will help you in your writing.  

We have books on academic writing, research methods and how to conduct qualitative interviews. We can also offer support regarding citing, referencing and how to avoid plagiarism.

Books about research methods and academic writing

Use the library search service UniSearch to find books and articles. Here are some examples of library books on topics related to academic writing and research methods:

Research interview

Research methods

student campus norrköping
Campus Norrköping Library. Photo: Thor Balkhed

Qualitative research

Quantititative research

Statistical methods

Academic writing

Quoting, referencing and plagiarism

It is very important to cite and refer properly when writing an essay or a student thesis. To know how you are allowed to use someone else’s images in your own work is necessesary to avoid violating copyright.

When writing your essay, use a reference management program, such as Zotero or EndNote, to help you organize your references and create bibliographies.

Citation technique and styles

More about academic writing and referencing at Liunet student (sign in with LiU-ID required)

Information searching

To find material for your thesis, such as previous research on your chosen topic, use the Library’s databases. Databases after subject area can be found in the database list:

Databases

Book an appointment

If you have problems finding relevant sources for your thesis, you are welcome to book an appointment with a librarian. You can also book an introduction to get started with Zotero or EndNote.

Book an appointment

Publish your thesis

When you have finished your thesis you probably want to publish it online. Learn more:

Publish your essay at LiU E-Press

Good luck with your writing and please contact us if you have any questions!

biblioteket@liu.se

By: Peter Igelström, librarian, Valla Library

LiU E-press nya hemsida

 

Linköping University Electronic Press – Universitetets förlag har från 21 april en ny hemsida.

ep.liu.se

På den nya siten kan du läsa våra senaste tidskriftsartiklar, avhandlingar, konferensproceedings, serier m.m. Du kan även hitta användbara tjänster för att till exempel utvärdera tidskrifter och göra din forskning mer tillgänglig genom parallellpublicering. Vi har också flera guider för hur du gör i DiVA.

Många sidor och dokument har flyttat i och med lanseringen av den nya siten. Här är en lista på var du hittar vad:

Mallar

Uppsats/Exjobb onumrerade rubriker (word)
Uppsats/Exjobb numrerade rubriker (word)
Avhandling (word)

Avtal

Publiceringsöverenskommelse Uppsats/Exjobb (pdf)
Publiceringsöverenskommelse Avhandling (pdf)

Informationssidor och guider

DiVA-support: registrering av poster i DiVA
Importera till DiVA (pdf)
Publicera ditt exjobb eller uppsats
Publicera din avhandling
Parallellpublicera din artikel
Skapa publikationslistor

Feedback

Hör gärna av dig till oss om du har förbättringsförslag eller om det är sidor/tjänster/publikationer som du inte hittar. Vi nås bäst på ep@ep.liu.se.