Vi som söker, vi finner… Detta är Sökgruppen på LiUB

**This blog post in English**

I det här inlägget vill vi presentera bibliotekets sökgrupp och dess medlemmar. Vi bjuder också på några av våra erfarenheter och råd för att förfina sökningen och nå fram till det du verkligen söker.

Bakom varje sökning finns inte bara ett myller av algoritmer utan också en människa. Är det inte så att den som söker rimligtvis bär på den största erfarenheten? För till sist och slut är det ju den som söker som också finner – eller annorlunda uttryckt: den som söker är den som vet vad som kan tänkas finnas.

Icke att förglömma så kan det ju ibland behövas hjälp på traven i sökningarna. Det gäller såväl nyblivna doktorander som seniora forskare. Det är därför vi i Sökgruppen på Linköpings universitetsbibliotek finns där och hjälper dig att vässa din sökteknik. Du är välkommen oavsett var du befinner dig i forskningsprocessen, men det kan vara en fördel att ha förberett din forskningsfråga för att du ska få så mycket ut av sökningen som möjligt.

Det är också viktigt med realistiska förväntningar. Biblioteket erbjuder handledning i systematisk informationssökning, vilket betyder att vi inte utför sökningen åt dig utan visar hur du söker själv så effektivt som möjligt. Biblioteket kan hjälpa dig att hitta rätt snabbare, men ofta ligger mycket arbete bakom en sökning. Att göra en systematisk och väl genomtänkt sökning för forskningsändamål är trots allt så mycket mer än att göra en snabb googling.

Vi som nu jobbar aktivt i sökgruppen heter Joakim Westerlund, Magdalena Öström, Kerstin Annerbo, Marie-Louise Axelsson, Isolina Ek och Cia Gustrén.

Kreativitet och hårt arbete

Joakim Westerlund handleder forskare på Medicinska fakulteten i olika sökfrågor – både systematiska, större sökningar, och introduktioner och repetitioner för såväl nya som erfarna forskare inom det medicinska området. Joakim har jobbat med sökningar i olika former, inom olika ämnen och olika intensivt i perioder, under hela sin tid som bibliotekarie vilket numera blir 24 år.
Hans bakgrund finns inom medicin, men också inom teknik och naturvetenskap.

Joakim understryker att kreativitet, eller att ibland tänka ovana tankar, är viktigt men att informationssökning också innebär hårt arbete. Informationssökning är en utmaning men det gör också att det blir kul.

Mervärde genom samarbete

Magdalena Öström handleder och stödjer forskare i litteratursökning inom samhällsvetenskap (juridik, ekonomi…), beteendevetenskap (psykologi, pedagogik…), naturvetenskap och teknik.

Med flerårig erfarenhet från både universitetsbibliotekets olika avdelningar och Statens Väg- och Transportforskningsinstituts bibliotek har hon lätt att få syn på det interdisciplinära och tvärvetenskapliga. Yrkeslivet har också gett henne insikten att forskares ämneskompetens tillsammans med bibliotekariens färdigheter i informationssökning ger mervärde åt samarbetet det innebär att söka information på ett mer systematiserat sätt.

Olika erfarenheter är en styrka

Kerstin Annerbo har jobbat på Linköpings universitetsbibliotek i drygt 20 år. Hennes nuvarande tjänst är främst inriktad på forskningsstöd. Som medarbetare i Sökgruppen handleder och undervisar hon i informationssökning och sökrelaterade frågor inom de flesta ämnesområden, förutom exempelvis medicin och juridik.

Kerstin håller med om att sökning kräver såväl kreativitet som systematik och tålamod. Ämnes- och språkkunskaper hjälper liksom kunskap om sökresurserna, sökstrategier och sökteknik men bästa ämneskunskaperna står ju forskarna för så det brukar bli ett bra samarbete.

Att Sökgruppens medlemmar kommer från olika sammanhang och har olika erfarenheter och hjälps åt är också en styrka. Kerstin, och vi allihop för den delen, skulle önska att det skulle kännas naturligt för fler doktorander och seniora forskare att kontakta bibliotekets sökgrupp i såväl stora som små sökrelaterade frågor eller boka en dragning för den egna gruppen eller avdelningen.

Vikten av dokumentation

Marie-Louise Axelsson på Vallabiblioteket ger sökvägledning inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, medan Isolina Ek arbetar på Medicinska biblioteket och handleder främst forskare vid Medicinska fakulteten i informationssökning och ger introduktioner i EndNote. Isolina har arbetat som bibliotekarie inom hälso- och sjukvårdsområdet i drygt 20 år, både på sjukhusbibliotek och universitet.

Både Isolinas och Marie-Louises tips för sökningarna är noggrann dokumentation vid varje sökningstillfälle. Detta har stor betydelse för det slutgiltiga sökresultatet. Litteratursökningsarbetet behöver göras i omgångar, med flera sökningar som kompletterar varandra. Dokumentationen underlättar sökprocessen, om inte annat är det viktigt att dokumentera detta för sin egen skull. Det är i princip omöjligt att rekonstruera en sökning i efterhand om man inte sparat den och dokumenterat hur man har gjort.

Strukturerade sökningar påverkar forskningsresultatet

Cia Gustrén jobbar i Sökgruppen på Campus Norrköping bibliotek sedan januari 2022. Hon har befunnit sig drygt 20 år inom den akademiska världen och disputerade i medie- och kommunikationsvetenskap 2021.

Cia ger främst sökhandledning inom humaniora, pedagogik och samhällsvetenskap. Är det något hon lärt sig är det att en informationssökning av det mer strukturerade slaget kan vara avgörande för såväl ditt forskningsunderlag som din problemformulering och vad du till sist och slut kommer fram till i din forskning. Bibliotekarier är vassa på informationssökning och därför vill hon verkligen rekommendera forskare att ta hjälp av biblioteket i sina sökningar.

Cias tips är att våga testa olika sökord och sökverktyg tills man hittar sådana som ger önskat resultat. Informationssökning är inte en linjär process, utan kan se olika ut beroende på vilket sökverktyg man använder. Låt också informationssökningen ta den tid och det arbete som krävs.

Det var lite om oss i Sökgruppen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor. Du når oss genom formuläret Boka sökhjälp för forskare.

Med vänliga hälsningar,
Sökgruppen på Linköpings universitetsbibliotek